Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

1
2
3
4


BFG

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie informuje, że depozyty gromadzone w naszym Banku objęte są polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U.Nr 209, poz. 1315).


     Wysokość gwarancji:

      Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.


     Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
  • osób fizycznych,
  • osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

     Ochronie nie podlegają depozyty:
  • Skarbu Państwa,
  • instytucji finansowych, m.in. takich jak: banki, firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne,
  • kadry zarządzającej bankiem oraz głównych właścicieli banku.

     Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
  • kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
  • w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.

      Więcej informacji na stronie: http://www.bfg.pl/